מולטינט חברים וקהילות

מולטי נט חברים > הרשמה למערכת

עזרה

מנותק (התחבר | הרשמה)

 תקנון שימוש בשירותי האתר המחייבים רישום

שים/י לב! סעיפי תקנון זה הם תוסף לתנאי שימוש באתר והמדיניות שלנו בנושא פרטיות ויחולו על משתמשים אשר נרשמים לאתר או העושים שימוש כלשהו בשירותים המחייבים רישום (בנוסף לתנאי השימוש הרגילים).

על מנת להשתמש בשירותי מולטינט, עליך להסכים לתנאי התקנון (להלן: "ההסכם" או "התקנון") כמפורט להלן:

1. קבלת תנאי השימוש
שירות מולטינט (להלן: "שירות האתר" ) ניתן ללא תשלום למשתמשים המורשים (כל אחד מהמשתמשים המורשים יקרא להלן: "המשתמש") בהתאם לתנאי השימוש המפורטים להלן. השלמת תהליך הרישום, אשר מתבצעת אך ורק לאחר סימון V לצד "אני מקבל את תנאי התקנון", פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו. "משתמש מורשה" הינו כל משתמש אשר נרשם בדרך האמורה לעיל.
תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בינך לבין מולטינט (להלן:"האתר" או "מולטינט"). מוסכם ומובהר כי מולטינט לא תהיה אחראית כלפיך במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי ע"י משתמש אחר, תוכל לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לך תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי מולטינט.

2. שימוש במידע
המשתמש מסכים כי אפשר שמולטינט תעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר כלשהו הנכלל בבקשות המשתמשים לרישום. בשום מקרה לא יספק האתר כל מידע הקשור לפרטיו האישיים של המשתמש, שם, כתובת דואר אלקטרוני או מספר טלפון ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, למעט במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי. 
מולטינט שומר לעצמו את הזכות לבטל הסכם התקשרות זה ע"פ שיקול דעתו הבלעדי בלא שלמי מהמשתמשים ו/או לצד ג' כלשהו תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפיה בקשר עם הביטול כאמור.

3. שינוי תנאי ההסכם
מולטינט יוכל לשנות תנאים אלה מדי פעם בפעם לפי שיקול דעתו הבלעדי. מולטינט יודיע מראש ובפרק זמן סביר על שינויים אלה למשתמש והמשך שימוש בשירותי האתר יותנה בקבלת הסכמת המשתמש לשינויים אלה.

4. שינויים במולטינט
הנהלת מולטינט או מי מטעמה יוכל לשנות או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה הודעה על כך מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא לה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד ג' אחר בקשר עם הפסקת/שינוי השירות כאמור.

5. תוכן הודעות
מוסכם כי מולטינט לא יבקר, לא יבדוק, לא ישנה ולא יערוך תכנים של הודעות דואר המשתמש. כל אחד מהמשתמשים הינו האחראי הבלעדי לתוכן הודעותיו ולתוצאות שינבעו מהודעות אלה. המשתמש מתחייב בזה לא להשתמש בשירותי הדואר שבאתר למטרות דיוור שרשרת, דואר "זבל", חיזור אחר לקוחות (מסחרי או בלתי מסחרי), או שימוש כלשהו של רשימות הפצה עבור כל אדם אשר לא נתן רשות מפורשת להכללתו במסגרת זו. עוד מתחייב המשתמש לא להשתמש בדואר וואלה על מנת לשלוח הודעות או חומר אשר הינם בלתי חוקיים, טורדניים, שקריים, עויינים, מזיקים, מאיימים, גסים או מעוררי התנגדות במידה זו או אחרת, המעודדים התנהגות או מהווים ביצוע פשע פלילי, המהווים מקור לתביעה ואחריות אזרחית או מאידך מהווים הפרה של החוק המקומי, הלאומי או הבינלאומי.
מובהר כי התחייבויות והצהרות המשתמש בסעיף זה הינן התחייבויות יסודיות וכי מולטינט יהיה זכאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את מתן השירות ולבטל את חשבונו של כל משתמש במידה וימצא, ע"פ ראות עיניו, כי אותו משתמש הפר איזה מהתנאים האמורים לעיל. 

6. חשבון וסיסמא
המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות מספר חשבונו וסיסמתו בשירותי האתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למולטינט על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שמולטינט יוכל לנקוט בצעדים הנדרשים ע"מ להפסיק שימוש כאמור.

7. הסרת אחריות
המשתמש מסכים בזה מפורשות כי השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה. המשתמש מצהיר כי הוא יודע ומסכים כי שירות האתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפי מידת זמינותו הקיימת.
מולטינט לא יישא באחריות מסוג כל שהוא, מפורשת או מרומזת בקשר עם מתן שירותי האתר, ובכלל זה אחריות למסחור, יכולת התאמה למטרה מסוימת של השירות, וכיוב'.
מולטינט אינו מתחייב כי יענה לכל דרישות המשתמש, או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים בזמן, בביטחה וללא טעויות. כן אין מולטינט מתחייב לגבי התוצאות אשר תושגנה כתוצאה משמוש בשירותי האתר או לגבי הדיוק והאמינות של המידע אשר יושג באמצעותו.
מולטינט איננו מתחייב ולא יהיה אחראי לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות שירותי האתר או כל עיסקה אחרת שתתבצע דרכו.
שום ייעוץ או מידע בין בעל פה ובין בכתב, אשר ניתנו למשתמש ע"י מולטינט, אין בהם בכדי להוות משום מתן אחריות בגין אותו מידע ו/או ייעוץ, אשר לא ניתנה בו מפורשות.

8. הגבלת אחריות
מולטינט לא יהיה חייב ו/או אחראי בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר או בעלות השגת או החלפת טובין או שירותים או כתוצאה מטובין או שירותים שהושגו או נרכשו או הודעות שנתקבלו או עסקות שהתבצעו דרך שירותי האתר או כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש, לרבות אך ללא הגבלה, פיצויים על אבדן רווחים, שימוש, מידע או כל חומר בלתי מוחשי אחר אפילו אם נמסר למולטינט על האפשרות של אבדן שכזה.

9. איחסון הודעות דואר
מולטינט אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל העלמות או לאי יכולת לאחסן הודעות דואר ו/או חלקן.

10. הודעות פרסומיות
מולטינט יהא רשאי מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מודעות כאלה תישלחנה לתיבות הדואר של המשתמש או לתיבות הדואר הפנימי שנפתחו ע"י המשתמש. מולטינט איננו אחראי לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, והמשתמש מסכים כי לא תהיה למולטינט כל חבות או אחריות בקשר לענין זה.

11. שיפוי
המשתמש מסכים לשפות ולפטור את מולטינט או מי מהחברות הקשורות אליה, עובדיה, ופקידיה מכל אחריות בגין תביעה או דרישה לתשלום, כולל תשלום שכר טירחת עו"ד אשר יידרש מולטינט ו/או מי מטעמו לשלם לצד ג' כלשהו עקב הפרת תנאי השימוש האמורים בהסכם זה ע"י המשתמש ו/או מי מטעמו, ובכלל זה ע"י משתמש אחר בחשבון המשתמש.

12. שיפוט
לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בקשר עם נושאי הסכם זה.

13. סעיפי תקנון זה הם תוסף לתנאי שימוש באתר ויחולו על משתמשים אשר נרשמים לאתר או העושים שימוש כלשהו בשירותים המחייבים רישום (בנוסף לתנאי השימוש הרגילים).

» הירשמו עכשיו בחינם!

זכויות יוצרים © מולטי נט 2000-2024. כל הזכויות שמורות.

פרסום באתר | צרו קשר

Copyright © 2000-2024 Multi-Net. All rights reserved.